Kymos

Esteu aquí

Descripció

Perfil de l'Empresa

Kymos sorgeix de la iniciativa d’un grup de professionals d’àmplia experiència en la indústria farmacèutica d’oferir serveis científics i tècnics a empreses dels sectors farmacèutic, veterinari, alimentari i cosmètic.

La companyia du a terme una àmplia gamma d'assaigs analítics vinculats a la caracterització fisicoquímica, el control de qualitat i l’estabilitat de principis actius i medicaments. El servei que ofereix comprèn tot el procés de recerca, desenvolupament, registre, comercialització i cicle de vida en el mercat de nous productes o especialitats farmacèutiques.

Kymos farmàcia

El Repte

Kymos és una empresa jove, dinàmica i en expansió. Es va fundar el 2001 i es va instal·lar al Parc Científic de Barcelona, un centre establert per la Universitat de Barcelona que té com a finalitat potenciar la innovació, principalment en ciències de la vida.

Darrerament, però, l'empresa ha experimentat un gran creixement i enguany s'ha traslladat al Parc Tecnològic del Vallès, una àrea industrial de Cerdanyola del Vallès que acull empreses de caire tecnològic. En les seves noves instal·lacions, Kymos compta amb cinc laboratoris (d'immunologia, espectrometria de masses, anàlisi fisicoquímica, estabilitat i microbiologia) equipats amb l'instrumental més avançat.

Com a fruit de la seva activitat, la companyia genera contínuament un quantitat ingent de dades científiques i tècniques, per la qual cosa necessita disposar de servidors potents, segurs i amb una agilíssima capacitat de resposta a les peticions d'informació. Es tracta d'uns nivells d'exigència molt específics, superiors als de la majoria d'empreses degut a la normativa que els regula.

Alhora, en la nova ubicació la connectivitat de xarxa és prestada per un proveïdor únic, en règim d'exclusivitat, i la qualitat de la infraestructura i del servei resultava insuficient per atendre amb garanties les necessitats de Kymos.

Totes aquestes circumstàncies (creixement de l'empresa, gran volum de generació de dades, canvi de localització, limitacions de la connexió de xarxa…) van fer que Kymos demanés a Microblau Colt, com ja havia fet anys enrere, un nou estudi sobre connectivitat i dades

En concret, Kymos demanava:

 • Una solució d'alta seguretat i disponibilitat per a l'emmagatzematge i procés del continu i creixent flux de dades científiques generades per l'empresa.
 • La instal·lació i configuració del maquinari a la nova seu —inclosa la xarxa de servidors, en cas que s'optés per una solució d'allotjament local— i servei de manteniment i d'assistència tècnica amb un temps de resposta mínim. 
 • La realització del procés de trasllat del maquinari i les dades a la nova seu, amb les màximes garanties i afectant el mínim possible l'operativitat de l'empresa.
 • Un servei de backup en línia amb una seguretat del més alt nivell, atès que la generació i tractament de la informació constitueix un dels seus actius més valuosos i que, a més, la llei obliga l'empresa a mantenir còpia de les dades amb unes condicions molt estrictes.
 • Un programari que permeti una gestió segura, senzilla i combinada del correu, l'agenda i el calendari de tots els empleats (una seixantena) i que fos compatible amb tauletes digitals ismartphones.
 • La possibilitat de disposar d'un servei de telefonia que comportés una baixa inversió i un manteniment mínim i que comptés alhora amb funcionalitats avançades.
 • Un lloc web de navegació fàcil i intuïtiva que inclogui la descripció dels serveis oferts, les especificacions tècniques dels mètodes, instal·lacions i instrumentació usades i les certificacions amb què es compta, entre altres funcionalitats.

La Solució de Microblau

Amb el creixement de Kymos i el trasllat al Parc Tecnològic, els requeriments de la companyia han canviat de manera molt destacada. El volum dels fitxers dels aparells de processament de dades no feia viable un tractament en temps real des del núvol. Per a cada anàlisi, els fitxers poden arribar a tenir entre un 1 i 2 GB. Així, es va optar per hostatjar el maquinari i el programari de l'empresa de manera local, fent còpia de seguretat dels arxius al núvol.

La quantitat de dades generades pels aparells d'anàlisi fa que la gestió informàtica de la companyia sigui particularment complexa. Kymos té màquines dedicades a càlcul i a anàlisi que no s'han aturat mai en deu anys i que no poden fer tampoc durant el trasllat. Surt més a compte comprar màquines noves —malgrat ser costosíssimes— que apagar i tornar a engegar les actuals, calibrar-les i deixar-les novament a punt.

Virtualització

Malgrat tenir els servidors físicament a les oficines de Kymos, es va considerar convenient virtualitzar els servidors per tal de millorar el rendiment i la disponibilitat i obtenir un bon sistema de backup.

La infraestructura virtual no era una novetat a Kymos, ja que disposava d’un frontal VMware, un servidor físic que allotjava una màquina virtual que proporcionava serveis de servidor de fitxers de màquines, antivirus, domini. Una infraestructura virtual completa, però, consta de dos frontals VMware, ben dimensionats perquè, en cas de caiguda, un de sol pugui assumir tota la càrrega de treball. La següent és una infraestructura virtual típica:

 

Kymos virtualització

La redundància dels sistemes informàtics és un dels primers elements a implementar per assolir l'excel·lència en temes de seguretat informàtica a les empreses. Aquest grau de seguretat és imprescindible, alhora, per obtenir moltes certificacions ISO/DIN.

Una infraestructura virtual redundant permet que en cas de caiguda d’un servidor físic, les màquines segueixin funcionant i que, encara que hi hagi una fallada de maquinari, l’activitat pugui continuar. Per necessitats de manteniment també es poden aturar els servidors físics sense parar l'activitat.

Trasllat

El trasllat dels servidors del núvol a local ha comportat un procés laboriós que es pot dividir en tres parts.

En una primera fase es van homogeneïtzar els usuaris i els equips al local antic. El trasllat pròpiament dit va comportar la instal·lació d'un frontal VMware amb el servidor de comunicacions, la configuració i comprovació de la xarxa de la nova oficina i l'ampliació i configuració de la cabina existent en aquell moment. Finalment, es va fer la migració dels servidors del núvol a local, la sincronització de les dades i la còpia de la màquina virtual Logic a local i la concessió d'accés als usuaris.

Servidor de comunicacions

Dins de la infraestructura virtual d’aquest nou pla de sistemes era imprescindible muntar una sistema que gestionés les connexions amb internet, les pròpies internes i l’assignació de ample de banda per la  veu IP. Tot i que ja no és necessària la comunicació amb el núvol, cal un servidor de comunicacions per tal d'assegurar les comunicacions entrants i sortints de Kymos. A més, aquest servidor ens proporciona diverses millores:

 • Eliminació del programari OpenVPN
 • Eliminació de cablejat innecessari
 • Gestió eficient de les connexions a internet
 • Gestió de caiguda d’una línia ADSL
 • Control de navegació dels usuaris

VLAN

Kymos té quatre xarxes de treball independents entre elles. Fins al moment, això provocava que cada ordinador tingués instal·lades diverses targetes de xarxa, generava duplicitat de cablejat i d'aparells electrònics i dificultava el control de la seguretat i els accessos. La solució proposada per Microblau Colt és la implementació de les VLAN, separacions virtuals de xarxa, és a dir, la creació de quatre xarxes virtuals. Així, els equips que pertanyen, per exemple, a la xarxa ofimàtica poden accedir amb el mateix cable a qualsevol de les altres xarxes.

Backup Online

Kymos també necessitava un sistema de còpia de seguretat que en cas de caiguda li permetés recuperar un servidor en menys de 10 minuts. El servei en línia de Microblau Colt es diferencia d'altres sistemes de backup en línia per utilitzar un ample de banda mínim i realitzar restauracions extremadament ràpides.

Amb Backup Online la informació s’envia de l’equip informàtic del client al centre de dades de Microblau Colt mitjançant protocols d’encriptació per garantir la seguretat de la transmissió. Aquest sistema de còpia es basa en un NAS (de l'anglès network attached storage), un dispositiu de gran capacitat per allotjar tot l’històric que necessitem.

Kymos labs

Cloud Hosted Exchange

Cloud Hosted Exchange és una solució al núvol basada en Microsoft Exchange que permet accedir als correus, l'agenda i els contactes des de qualsevol lloc, en qualsevol moment i amb qualsevol dispositiu, i compartir tot això amb la resta de l'equip de l'organització.

El programari compta amb filtre antispam i protecció antivirus, s'integra amb serveis com SharePoint, Office Live Meeting, Office Communicator, Outlook/Entourage, Outlook Web Access i Apple Mail, i és escalable des de 1 fins a més de 1.000 usuaris sense maquinari ni ample de banda addicionals. El seu consum d'ample de banda és més baix que el de l'Exchange instal·lat a l'oficina del client.

Veu IP

Es va proveir una centraleta de trucades per IP, al núvol. Els seus avantatges són que cal una inversió inicial en maquinari mínima, es paga per usuari, es redueixien de manera molt important els costos de telefonia, s'obtenen funcionalitats avançades, es poden oferir missatges personalitzats depenent del número de trucada entrant, es pot enllaçar amb Cloud Hosted Exchange per a una gestió més eficient, i gràcies a la mobilitat de les extensions facilita el teletreball.

Servei tècnic informàtic

Per tal de muntar aquest sistema i estar segurs que continuarà vigent i actualitzat és convenient complementar-lo amb un manteniment presencial. El manteniment és essencial perquè totes aquestes millores perdurin en el temps ireforçar així la seguretat de tot el sistema informàtic i augmentar la fiabilitat dels processos interns i les comunicacions.

Desenvolupament web amb eZ Publish

Per al lloc web de Kymos, que havia d'organitzar i de presentar de manera entenedora una gran quantitat d'informació, es va optar pel CMS eZ Publish, que ofereix una solució senzilla, completa, professional i escalable per a la gestió de continguts i d'usuaris, i que està perfectament preparada per al SEO, entre altres funcionalitats.

El web conté la descripció dels serveis oferts per la companyia, les especificacions tècniques dels mètodes, instal·lacions i instrumentació usades, i les certificacions amb què es compta, i una secció de notícies. Kymos necessita contractar amb freqüència professionals dels sectors farmacèutic i químic i per això s'ha creat també un formulari perquè els candidats puguin proposar-se per a ofertes de feina i pujar la documentació necessària.